شانزلیزه ی هنر ***برکه ای از جنس باران

هنر کلید فهم زندگی است***خیلی ساده نرسیدیم سر صحنه واسه اجرا ،انگاری که محض خنده گرگ زد به گله ما

بهمن 93
1 پست
آذر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست