شانزلیزه ی هنر ***برکه ای از جنس باران

هنر کلید فهم زندگی است***خیلی ساده نرسیدیم سر صحنه واسه اجرا ،انگاری که محض خنده گرگ زد به گله ما

اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻳﺴﺖ

اﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﻢ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻏﻢ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻢ و ﻓﺮﺧﺰاﺩﻡ ﺷﻌﻠﻪ ﺁﺗﺸﻢ و ﻓﺮﻳﺎﺩﻡ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺁﺗﺶ ﺟﺎﻭﻳﺪاﻥ اﺳﺖ ﺯﻧﺪﻩ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید
بهمن 93
2 پست
آذر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
9 پست